چواسه

یکی از اسمهائی است که دکترشاه پری پسر سوم خود را صدا میزد چواسه بود . چواسه بزبان لری بختیاری یعنی وارونه.

جقل کلاس دهم اهواز

Comments are closed.