• چواسه

  یکی از اسمهائی است که دکترشاه پری پسر سوم خود را صدا میزد چواسه بود . چواسه بزبان لری بختیاری یعنی وارونه.

  جقل کلاس دهم اهواز

 • No Title

  باید جرئت کرد

  کسی نیست که برای حرفه ای شدن دنیای دکتر شاه پری کمک کند وسالها است که این کار بکندی پیش میرود . امروز تصمیم گرفته شد که حداقل تمرینی این سایت را فعال کرد . ما را برای همه کاستی ها ببخشید .


 • No Title

  سویک ورلد یا دنیای دکترشاه پری به کندی پیش میرود . یک دنیا مقاله و عکس و موضوعات هستند که هنوز اماده نشر نیستند . علتش بی تجربه بودن ما در درست کردن سایت دکترشاه پری است . دیگر پوزش طلبیدن زیادی است و باید کاری کرد . اری باید کاری کرد ! سعی خودمان خواهیم کرد .


 • دراین ایام چه باید کرد؟

  دراین زمان چه باید کرد؟
  درها همه بسته شد. جهان درغم و درد غرق و کاری نمیشود کرد. نظاره گر بودن کشنده است و اخباردنیا همه را به وحشت انداخته است . ابر قدرتها بد طوری در گل حماقتهای خود گیر کرده اند. علم دراین مورد ناتوان و جنون گرفته است . تکنولوژی پیشرفته در مقابل یک ویروس زانو زده . حتی وسایل جلوگیری ندارند. در مقابل چشمان علم و تکنولوژی انسان ها پرپرمیشوند و حتی دکترها و پرستارها که باید نجات بخش باشند خود قربانی این ویروس شده اند . چی شده؟ چرا با داشتن این همه امکانات وثروت وعلم درمحاصره یک ویروس اسیرو بطور عجیبی کشته میدهیم . این برای اولین بارنیست که ویروسها یا میکروبها به انسان حمله وکشته های زیادی روی دست بشر گذاشته اند. ولی چرا علم و ثروت وتکنولوژی با داشتن این همه تجربیات تلخ گذشته یک مرتبه به ناله کردن والتماس پناه برده و از مردم بی یار و یاور میخواهد که خودتان خودتان را نجات دهید . با ید تشکر کرد ازاین همه لطف و انسانیت انها که میفرمایند بیرون نیائید و درخانه بمانید. خوب معلومه که باید در خونه ها را بست وباورکنیم که ظواهر خوب سرمایه و قدرت ازدرون پوسیده است و مثل همیشه دراوج بحرانها مردم را رها میکنند. به اتش سوزیهای جهان و سیل و زلزله ها نگاه کنید که فقط مردم عادی وخوش باور از اینکه دولتمان به فریادمان میرسد تلفات میدهند و بعدش هم طبیعت و مردم گناهکار خوانده میشوند که چرا فلان نکردید و موهایتان بیرون بود . پس سیل بند و سیل شکن و ساخت خانه های کیفیت بالا که تحمل زلزله را داشته باشد توی استین کی رفته . مشکل ویروس و سیل و زلزله با وجود مردم و دولتهای مردمی حل شدنی است . خوب اگر تا کنون ویروسها و سیلها و زلزله ها و اتش سوزیها و فقردرجهان این همه قربانی گرفتند ودارند میگیرند وفریاد رسی نیست . فقط یک سئوال باقی می ماند وان هم این است که چه باید کرد ؟ جوابش برای کسانی که باوردارند دنیا نباید اینطوری باشد خیلی خیلی روشن است . امروز ویروس از ما کشته میگیرد و فردا یک طور دیگر از ما کشته میگیرند . خود دانید.
  دی خانعلی
  بیست و پنج مارس بیست


 • پیام جدید

  خیلی وقت است که کارهای دنیای سویک متوقف شده است و برای اینکار

  پوزش میخواهیم. اراده ما این است که دنیای سویک باید درست شود وبا

  مسائل روز پیش رود . بامید آنروز


 • نفت سفید

  بچه های نفت سفید بیائید نفت سفید را دوباره بسازیم!

  کتاب نفت سفید هنوز آماده نشده است ! باز هم صبر کنید . دراین کتاب خاطرات هفده ساله یکی از فرزندان دکتر شاه پری و اتقاقاتی که در دوران اوج نفت سفید  بوقوع پیوست نوشته شده. همه نوشته ها مستند هستند. برای بچه های نفت سفید باید جالب باشد.  بچه های نفت سفید ، بیائید نفت سفید را دوباره بسازیم