دراین ایام چه باید کرد؟

دراین زمان چه باید کرد؟
درها همه بسته شد. جهان درغم و درد غرق و کاری نمیشود کرد. نظاره گر بودن کشنده است و اخباردنیا همه را به وحشت انداخته است . ابر قدرتها بد طوری در گل حماقتهای خود گیر کرده اند. علم دراین مورد ناتوان و جنون گرفته است . تکنولوژی پیشرفته در مقابل یک ویروس زانو زده . حتی وسایل جلوگیری ندارند. در مقابل چشمان علم و تکنولوژی انسان ها پرپرمیشوند و حتی دکترها و پرستارها که باید نجات بخش باشند خود قربانی این ویروس شده اند . چی شده؟ چرا با داشتن این همه امکانات وثروت وعلم درمحاصره یک ویروس اسیرو بطور عجیبی کشته میدهیم . این برای اولین بارنیست که ویروسها یا میکروبها به انسان حمله وکشته های زیادی روی دست بشر گذاشته اند. ولی چرا علم و ثروت وتکنولوژی با داشتن این همه تجربیات تلخ گذشته یک مرتبه به ناله کردن والتماس پناه برده و از مردم بی یار و یاور میخواهد که خودتان خودتان را نجات دهید . با ید تشکر کرد ازاین همه لطف و انسانیت انها که میفرمایند بیرون نیائید و درخانه بمانید. خوب معلومه که باید در خونه ها را بست وباورکنیم که ظواهر خوب سرمایه و قدرت ازدرون پوسیده است و مثل همیشه دراوج بحرانها مردم را رها میکنند. به اتش سوزیهای جهان و سیل و زلزله ها نگاه کنید که فقط مردم عادی وخوش باور از اینکه دولتمان به فریادمان میرسد تلفات میدهند و بعدش هم طبیعت و مردم گناهکار خوانده میشوند که چرا فلان نکردید و موهایتان بیرون بود . پس سیل بند و سیل شکن و ساخت خانه های کیفیت بالا که تحمل زلزله را داشته باشد توی استین کی رفته . مشکل ویروس و سیل و زلزله با وجود مردم و دولتهای مردمی حل شدنی است . خوب اگر تا کنون ویروسها و سیلها و زلزله ها و اتش سوزیها و فقردرجهان این همه قربانی گرفتند ودارند میگیرند وفریاد رسی نیست . فقط یک سئوال باقی می ماند وان هم این است که چه باید کرد ؟ جوابش برای کسانی که باوردارند دنیا نباید اینطوری باشد خیلی خیلی روشن است . امروز ویروس از ما کشته میگیرد و فردا یک طور دیگر از ما کشته میگیرند . خود دانید.
دی خانعلی
بیست و پنج مارس بیست


Comments are closed.