پیام جدید

خیلی وقت است که کارهای دنیای سویک متوقف شده است و برای اینکار

پوزش میخواهیم. اراده ما این است که دنیای سویک باید درست شود وبا

مسائل روز پیش رود . بامید آنروز


Comments are closed.