نفت سفید

بچه های نفت سفید بیائید نفت سفید را دوباره بسازیم!

کتاب نفت سفید هنوز آماده نشده است ! باز هم صبر کنید . دراین کتاب خاطرات هفده ساله یکی از فرزندان دکتر شاه پری و اتقاقاتی که در دوران اوج نفت سفید  بوقوع پیوست نوشته شده. همه نوشته ها مستند هستند. برای بچه های نفت سفید باید جالب باشد.  بچه های نفت سفید ، بیائید نفت سفید را دوباره بسازیم


Comments are closed.