کاری سخت ولی شدنی

ایده درست کردن دنیای سویک سالها است که بوجود آمده است ولی بخاطر یک سری مشکلات و کم تجربه بودن بکندی جلومیرفت. اولین بار یک جای کم حجم و مجانی برای ساختن دنیای سویک پیدا شد که خیلی ابتدائی وکاربا آن مشکل بود. آن محل برای مشکلات فنی که داشت بسته شد. به همین دلیل مدتی دنیای سویک خانه بدوش بود تا اینکه دوباره تصمیم گرفته شد که خانه ای برای دنیای سویک خریده شود و اینکار انجام شد و دنیای سویک صاحب جا و نام رسمی شد . اما مشکل اصلی با اینکار ازبین نرفت و تازه شروع  یک کار جدی بود. کم تجربه بودن برای درست کردن یک سایت حرفه ای باعث شد حالا که دنیای سویک دارای جای پرحجم و رسمی شده است کارها به سختی جلو برود. خیلی کارها تا حال انجام شده است و زمان درست کردن دنیای سویک نزدیک شده است. ما را تشویق کنید وایده ها و مطالب و عکسها و انتقادهای خود را به ایمیل ما پست کنید. حتما آنها را بکار خواهیم برد. با سپاس زیاد و ممنون از اینکه صبر میکنید .

Email: jadi_jan@yahoo.dk


Comments are closed.