سویک ورلد یا دنیای دکترشاه پری به کندی پیش میرود . یک دنیا مقاله و عکس و موضوعات هستند که هنوز اماده نشر نیستند . علتش بی تجربه بودن ما در درست کردن سایت دکترشاه پری است . دیگر پوزش طلبیدن زیادی است و باید کاری کرد . اری باید کاری کرد ! سعی خودمان خواهیم کرد .


Comments are closed.